Openbare ruimte

Openbare ruimte

Stedelijke omgevingen met een hoge verkeersintensiteit zijn voor blinden en slechtzienden vaak een

uitdaging om zich zeker en veilig te bewegen.

Omdat in de Wet ruimtelijke ordening niets geregeld is m.b.t. de toegankelijkheid van de openbare ruimte

is het aan de individuele gemeente om hier een standpunt over in te nemen. In de praktijk betekent dit

dat de mate waarin er voorzieningen zijn van plaats tot plaats sterk kan verschillen.

Hier staat tegenover dat gemeenten steeds bewuster worden van de noodzaak van een toegankelijke stad.